الزام‌ تمامی واحد‌های صنفی به انجام خودکنترلی و خوداظهاری

باشگاه خبرنگاران جوان :
کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت مصوبه دولت مبنی بر الزام واحد‌های صنفی، مراکز و اماکن عمومی به انجام خودکنترلی و خوداظهاری با رعایت الزامات و ضوابط وزارت بهداشت را ابلاغ کرد.
 
 
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

الزام‌ تمامی واحد‌های صنفی به انجام خودکنترلی و خوداظهاری